شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

فعالیت های اقتصادی خارجی

ناصیروف راویل فایضوفیچ

ناصیروف راویل فایضوفیچ

منیجر بخش فعالیت های اقتصادی خارجی


ناصیروف راویل فایضوفیچ

ناصیروف راویل فایضوفیچ

منیجر بخش فعالیت های اقتصادی خارجی


منیجر بخش فعالیت های اقتصادی خارجی

منیجر بخش فعالیت های اقتصادی خارجی

سیسویفا کسینیا آناتالیفنا


مدیر میسکوفیتس فلادیمیر آلکساندروفیچ

مدیر میسکوفیتس فلادیمیر آلکساندروفیچ

نماینده رسمی شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در جمهوری بلاروس ش.م.م. مرکز تکنولوژی مجتمع "بلاروس"


مدیر شعبه کازاکوف فلادیمیر ایفگینیفیچ

مدیر شعبه کازاکوف فلادیمیر ایفگینیفیچ

شعبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در جمهوری قزاقستان