شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

تماس

شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"

شاخص ۴۳۲۰۴۲، ش. اولیانوفسک، خیابان موسکوفسکوی شوسی، بلوک ۲۲ ب

  •  شیربینا آندری آلکساندروفیچ۱-۷۱-۴۰ (۸۴۲۲)
     مدیر عامل
  •  
     معاون اول مدیر عامل
  •  شیربینا آلکساندر ایوسیفویچ ۲-۷۱-۴۰ (۸۴۲۲)
     معاون اول مدیر عامل