=
شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

بخش فروش

مدیر بخش فروش در قلمرو روسیه

مدیر بخش فروش در قلمرو روسیه

ایمانگولوف رافایل لقمانوفیتچ
موبایل: ۱۳-۳۱-۲۷۳-۹۲۷-۸
۷۲-۷۱-۴۰-۸۴۲۲-۸
raphael@ktc.ru


منیجر فروش منطقه ای

منیجر فروش منطقه ای


۵۹-۷۱-۴۰-۸۴۲۲-۸ (تلفن/فکس)
۹۰-۸۰-۶۳۷-۹۱۷-۸ (موبایل)
dementev@ktc.ru