شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71
Can not find 'subscribe' template with page ''

بخش فروش

مدیر بخش فروش در قلمرو روسیه

مدیر بخش فروش در قلمرو روسیه

ایمانگولوف رافایل لقمانوفیتچ
موبایل: ۱۳-۳۱-۲۷۳-۹۲۷-۸
۷۲-۷۱-۴۰-۸۴۲۲-۸
178,161,176,168,161,165,172,128,171,180,163,238,178,181


منیجر فروش منطقه ای

منیجر فروش منطقه ای


۵۹-۷۱-۴۰-۸۴۲۲-۸ (تلفن/فکس)
۹۰-۸۰-۶۳۷-۹۱۷-۸ (موبایل)
164,165,173,165,174,180,165,182,128,171,180,163,238,178,181