شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

محصولات

تولیدات مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" عبارتند از:

 • - انواع مختلف نرده های سد راه و پل ها با مطابقت الزامات استاندارد های دولت تحت شماره های ۲۰۰۶-۵۲۶۰۷ Р، شرایط تکنیکی ۲۰۰۶-۰۱۳۹۳۶۹۷-۰۶۳-۵۲۱۶، شرایط تکنیکی ۲۰۰۷-۰۵۷۶۵۸۲۰-۰۰۱-۵۲۱۶؛
 • - نرده های جاده نگه دار برای ماشین های، پهلوی نوع اول فلز ۱۱دآ، ۱۱د.د.، با مطابقت الزامات استاندارد های دولت تحت شماره های ۸۶-۲۶۸۰۴، ۵۲۲۸۹ Р، ۲۰۱۲-۲۶۸۰۴، و همچنین با شرایط تکنیکی ۲۰۰۷-۰۵۷۶۵۸۲۰-۰۰۱-۵۲۱۶؛
 • - نرده های جاده نگه دار برای ماشین های، پهلوی نوع اول فلز ۱۱دآ، ۱۱د.د.، با مطابقت الزامات استاندارد های دولت تحت شماره های ۸۶-۲۶۸۰۴، ۲۰۰۴ ۵۲۲۸۹ Р، ۲۰۱۲-۲۶۸۰۴، و همچنین شرایط تکنیکی ۲۰۰۶-۰۱۳۹۳۶۹۷ـ۰۶۳-۵۲۱۶؛
 • - فلز نورها در روشنای فضای باز و شبکه تماس حملو نقل برقی طبق شرایط تکنیکی ۲۰۱۳-۰۵۷۶۵۸۲۰-۰۰۲-۵۲۶۴؛
 • - نرده های پیاده روها و محدود کننده و مانع کننده با مطابقت الزامات استاندارد های دولت تحت شماره های ۲۰۰۴-۵۲۲۸۹ و شرایط تکنیکی شماره ۲۰۱۱-۰۵۷۶۵۸۲۹-۰۰۲-۵۲۱۶؛
 • - عناصر طرح ها از فلز موج دار برای انشاءات مهندسی با مطابقت استاندارد شرکت ۲۰۱۴-۰۰۳-۰۵۷۶۵۸۲۰ و شرایط تکنیک ۲۰۱۴-۰۵۷۶۵۸۲۰-۰۰۲-۵۲۶۴ (اندازه موج ۳۲.۵ x۱۳۰ مم، ۵۰x۱۵۰ مم، ۱۴۲ x۳۸۱ مم)؛
 • شنارژآماده های متقابله سخت برای شبکه اتصال راه آهن نوع تیر شمع، مطابق با گواهی نامه №SSFZH RU.TSE06.B.10325 TU طبق شرایط ۰۷-۰۱۳۹۳۶۷۴-۰۷ و نقشه کار ۵۲۵۴؛
 • - قفسه های فلزی برای قطب مسلسل شبکه اتصال راه آهن از کانال داغ آستانه مطابق با گواهی نامه №SSFZHT RU.TSE06.B.10301 TU طبق شرایط تکنیک ۲۰۱۲-۰۱۳۹۳۶۷۴-۸۶۶- ۵۲۶۴ و اسناد کار ۶۲۲۶i؛
 • - قفسه و نشانه های جاده و قفسه های پل مطابق با استاندارد دولتی ۲۰۰۴-۵۲۲۹۰ Р؛
 • - قاب های فلزی طبق پروژه استاندارد — سری ۸۰-۳.۵۰۳.۹؛
 • - عناصر بازتابنده با توجه به استاندارد دولتی ۹۶-۵۰۹۷۱ Р، مطابق با شرایط تکنیک ۲۰۰۶-۰۱۳۹۳۶۹۷-۰۶۳-۵۲۱۶ و مطابق با شرایط تکنیک ۲۰۰۷-۰۵۷۶۵۸۲۰-۰۰۱-۵۲۱۶.

ما همچنین سازه های فلزی با توجه به نقاشی های سفارش دهنده و یا توجه به نقاشی های، که توسط بخش فنی خود ما توسعه یافته اند، تولید می کنیم.