شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

 1. نرده های سد جاده

  نرده های سد جاده
 2. نرده های سد جاده

  نرده های سد جاده
 3. نرده های پیاده رو

  نرده های پیاده رو
 4. نرده های سد جاده پل

  نرده های سد جاده پل
 5. هوفروطراحی ها

  هوفروطراحی ها
 6. تکیه گاه ها

  تکیه گاه ها
 7. قاب های فلزی

  قاب های فلزی
 8. مونتوژ نرده ها

  مونتوژ نرده ها
 9. عناصر نرده ها

  عناصر نرده ها

به ما بپیوندید!

خدمات

مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"مونتاژ و دمونتاژ نرده های جاده، پل، نرده های پیاده راه ها و دیگر طراحی های فلزی تولید شده در شرکت را توسط تیم های سیار خود به انجام می رساند. خروج و استقرار تیم ها در زمان های کوتاه انجام می شود. سرعت کار مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" - تا ۸۰۰ متر خطی در یک نوبت است.

تیم های موبایل مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" با دستگاه های خودرو بالا برفلزی «RTECO» BTP 1000 HD مجهز شده اند.

تلفن ها برای سفارش: ۴۰۷۱۶۱ (۸۴۲۲) ۷+

۴۰۷۱۷۲ (۸۴۲۲) ۷+

e-mail: raphael@ktc.ru, simakov@ktc.ru

خدمات خدمات

خدمات خدمات