АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22 Б
subscription_form

Веб-форма не найдена.

Baş direktor Andreý Şerbina

“Metallokonstruksiýa” TTM” APJ – ýol, köpri we pyýada germewlerini öndürmek we gurnamak, şeýle hem, polat gofrokonstruksiýalary we konus şekilli güýç direglerini öndürmek ulgamynda öňdebaryjy rus kompaniýalarynyň biridir.

Kärhana 725 kJ çenli saklaýyjylyk ukyby derejeli böwet şekilli ýol we köpri germewlerini ýokary hilli öndürmek üçin ýokary önümçilik kuwwatlyklaryna we ýokary hünärli kadrlara eýedir.

Awtomobil we demirýol ulaglary üçin eltiji ýollaryň bar bolmagy öndürilýän metal konstruksiýalaryň Rossiýanyň we GDA-nyň islendik bölegine operatiw üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda kompaniýa islendik çylşyrymlylykdaky sargytlary ýerine ýetirmäge, ýol insfrastrukturasynyň desgalarynyň toplumlaýyn enjamlaryny amala aşyrmaga ukyplydyr.

Işjeňliginiň uzak ýyllarynyň dowamynda kärhana özüni ygtybarly we müşderiniň öňünde öz borçlaryny yhlasly ýerine ýetirýän abraýly üpjün ediji hökmünde tanatdy. Rossiýada bolşy ýaly daşary ýurtlarda hem, “Metallokonstruksiýa” Toplumlaýyn tehniki merkez ýol-gurluşyk pudagynyň guramalary bilen uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy we saklamgy başardy.

“Metallokonstruksiýa” Toplumlaýyn tehniki merkez öz ösüşinde ilerlemegini dowam edirýär: biz hemişe öndürýän metal konstruksiýalarynyň we hyzmatlarynyň köpdürliligini yzygider giňeldýäris, önümçiligi kämilleşdirýäris. Biz hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýokary ähmiýet berýäris we özara bähbitli hyzmatdaşlyga taýýar.

Baş direktor
Andreý Şerbina