شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71
Can not find 'subscribe' template with page ''

دلال ها

دلال در منطقه جنوبی فدرال شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا – روستوف"
آدرس: ۳۴۴۰۰۰، ش. روستوف-نا-دونو، کوچه
کری\وستنوی، ساختمان ۱۳۱، دفتر ۳۴
مدیر: بیدوسینکو آلکساندر ایفانړفیچ
تلفن: ۶۰-۹۳-۳۰۰ (۸۶۳) ۷+
فکس: ۲۲-۶۱-۲۲۷ (۸۶۳) ۷+
ایمیل: ktc.met-178,175,179,180,175,182,128,162,171,238,178,181