شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

شعب

شعبه شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در منطقه فدرال ش. مسکو.  شعبه شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در منطقه فدرال ش. مسکو. .
مدیر شعبه تساتوریان شماوان سیمونی
آدرس: ۱۲۵۴۶۴، ش. مسکو، خیابان پیتروفکا، ساختمان ۵، دفتر ۹.
تلفن موبایل: ۱۵-۲۱-۱۸۱ (۹۲۴) ۸+
ایمیل: simoni@ktc.ru


شعبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در شهر یکاترینبورگ شعبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در شهر یکاترینبورگ.
مدیر شعبه فیوردوف آلکسی آلکساندروفیچ
آدرس: ۶۲۰۰۷۸، شهر یکاترینبورگ، خیابان مالیشیفا، ساختمان ۱۶۴، دفتر ۴۰۲.
تلفن موبایل: ۶۴-۷۴-۲۷۲ (۳۴۳)،۶۵-۷۴-۲۷۲،۶۹-۷۴-۲۷۲
ایمیل: 165,171,162,128,171,180,163,238,178,181


شعبه شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در منطقه فدرال شرق دور شعبه شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در منطقه فدرال شرق دور .
مدیر شعبه تکاچیوف ایگور باریسوفیچ
آدرس: ۶۸۰۰۱۵، ش. خاباروفسک، خیابان خالتورین، ۳-آ
تلفن: ۸۹-۴۵-۵۴ (۴۲۱۲) ۷+، ۸۹-۴۵-۵۴ (۴۲۱۲) ۷+
موبایل: ۵۴-۲۴-۳۰۲-۹۲۴-۸+
ایمیل: tib@ktc.ru


شعبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در سیبری شرقی، منطقه فدرال سیبری.  شعبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در سیبری شرقی، منطقه فدرال سیبری. .
مدیر شعبه یمشانوف آلکسی سرگییفیچ
آدرس: ۶۶۴۰۴۰، ش. ایرکوتسک، خیابان روزا لیکسیمبورگ، ساختمان ۳-آ
تلفن موبایل: ۲۲-۰۲-۵۴۴ (۹۲۴) ۸+
ایمیل: ktc-vs@mail.ru, eas@ktc.ru


عبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در سیبری غربی، منطقه فدرال سیبری.  عبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در سیبری غربی، منطقه فدرال سیبری. .
مدیر شعبه شگوروف ایفان فلادیمیروفیچ
آدرس: ۶۳۰۰۸۳، ش. نوفاسبیرسک، خیابان بولشیفیستسکایا، ساختمان ۱۷۷، دفتر ۳۲۳.
تلفن موبایل: ۰۰-۴۶-۱۲۵ (۹۲۳) ۸+
ایمیل: nsk@ktc.ru


شعبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در جمهوری قزاقستان شعبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در جمهوری قزاقستان .
مدیر شعبه کازاکوف فلادیمیر ایفگینیفیچ
آدرس: ۰۱۰۰۰۰، جمهوری قزاقستان، ش. آستانه، خیابان اوتیرار، ساختمان ۲۲۸، دفتر ۲۲۷،
تلفن/فکس: ۵۹-۱۰-۴۸ (۷۱۷۲) ۷+
ایمیل: kzt@ktc.ru


نماینده رسمی شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در جمهوری بلاروس ش.م.م. مرکز تکنولوژی مجتمع "بلاروس" نماینده رسمی شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در جمهوری بلاروس ش.م.م. مرکز تکنولوژی مجتمع "بلاروس".
مدیر میسکوفیتس فلادیمیر آلکساندروفیچ
آدرس: ۲۲۵۷۱۰، جمهوری بلاروس، منطقه برست، ش. پینسک، خیابان لینینا، ۲، دفتر ۲۷،
تلفن: ۶۳۰۱۲۳۳ ۲۹ ۳۷۵+
ایمیل: bel@ktc.ru