شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

شعب

منیجر فروش منطقه ای منیجر فروش منطقه ای.

۵۹-۷۱-۴۰-۸۴۲۲-۸ (تلفن/فکس)
۹۰-۸۰-۶۳۷-۹۱۷-۸ (موبایل)
dementev@ktc.ru


شعبه شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در منطقه فدرال ش. مسکو.  شعبه شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در منطقه فدرال ش. مسکو. .
مدیر شعبه تساتوریان شماوان سیمونی
آدرس: ۱۲۵۴۶۴، ش. مسکو، خیابان پیتروفکا، ساختمان ۵، دفتر ۹.
تلفن موبایل: ۱۵-۲۱-۱۸۱ (۹۲۴) ۸+
ایمیل: simoni@ktc.ru


شعبه شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در منطقه فدرال شرق دور شعبه شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در منطقه فدرال شرق دور .
مدیر شعبه تکاچیوف ایگور باریسوفیچ
آدرس: ۶۸۰۰۱۵، ش. خاباروفسک، خیابان خالتورین، ۳-آ
تلفن: ۸۹-۴۵-۵۴ (۴۲۱۲) ۷+، ۸۹-۴۵-۵۴ (۴۲۱۲) ۷+
موبایل: ۵۴-۲۴-۳۰۲-۹۲۴-۸+
ایمیل: tib@ktc.ru


شعبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در سیبری شرقی، منطقه فدرال سیبری.  شعبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در سیبری شرقی، منطقه فدرال سیبری. .
مدیر شعبه یمشانوف آلکسی سرگییفیچ
آدرس: ۶۶۴۰۴۰، ش. ایرکوتسک، خیابان روزا لیکسیمبورگ، ساختمان ۳-آ
تلفن موبایل: ۲۲-۰۲-۵۴۴ (۹۲۴) ۸+
ایمیل: ktc-vs@mail.ru, eas@ktc.ru


عبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در سیبری غربی، منطقه فدرال سیبری.  عبه شرکت سهامی مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در سیبری غربی، منطقه فدرال سیبری. .
مدیر شعبه شگوروف ایفان فلادیمیروفیچ
آدرس: ۶۳۰۰۸۳، ش. نوفاسبیرسک، خیابان بولشیفیستسکایا، ساختمان ۱۷۷، دفتر ۳۲۳.
تلفن موبایل: ۰۰-۴۶-۱۲۵ (۹۲۳) ۸+
ایمیل: nsk@ktc.ru