АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22 Б
subscription_form

Веб-форма не найдена.

نرده ها پیاده روها

مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" انواع اصلی نرده های عابر پیاده – نگه دارنده و محدودکننده را تولید می کند.

نرده ها پیاده روها نرده ها پیاده روها

نرده های راه رو نگه دارنده افتادن پیادهروهارا از عبور و مرور پل ها و جاده زیر سازی راه – انشیاءات های با اختلاف ارتفاع قابل توجه جلوگیری می کنند.

بر اساس شرایط محل نرده های نگهدارنده عابر پیاده تقسیم میشوند به:

  • - جاده ای، که در روی لبه راه نصب می شود
  • - پلی، که در لبه پیاده رو نصب می شوند (ظرفیت نگهداری – نه کمتر از۲۷.۱ کیلوژول)

نرده های محدود کننده پیاده رو حرکت عبور و مرور و جلوگیری از ورود پیاده روهارا به وسط جاده در جای های ممنوع - به منظور اجتناب از تصادف منظم می سازد.

نرده ها پیاده روها

در رابطه به شرایط محل نرده های این نوع تقسیم میشوند به:

  • - واقع در امتداد پیاده رو و خط قسمتکننده پهلو
  • - واقع در معابر هوایی یا زیرزمینی
  • - واقع در چمن و مناطق دیگری، که باید از آسیب های پیاده رو محافظت شوند
  • - واقع در نرده های پل هوایی، استون های نشانه های اطلاعات، و همچنین در استون های تیرهای باردار به منظور اجتناب انسان از منطقه خطرناک.

از روی پرینسپ کار نرده های، که پیاده روهارا محدود می کند، عبارتند از:

  • - نرده ای دیواره
  • - نرده های مانع
  • - نرده دندانه دار کردن
  • - ساخت و ساز های ترکیب

مطابق با تمام استانداردهای و مقررات تولید در شرایط کارخانه، نرده های عابر پیاده مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" جواب گوی تمام الزامات قانونی در رابطه به قدرت این نوع طراحی است – و در نتیجه به قابلیت اطمینان آن نیز هست. شکل های مختلف نرده های قابل تولید به آن امکان می دهد، که به بخش کوتاه زیرساخت موجز شهر مدرن تبدیل یابد.