شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

Kontakt

JSC „KTC „Metallokonstruksyia”

432042, Uljanowsk, ul. Moskowskoe Shosse 22B

  •  شیربینا آندری آلکساندروفیچ۱-۷۱-۴۰ (۸۴۲۲)
     مدیر عامل
  •  
     معاون اول مدیر عامل
  •  شیربینا آلکساندر ایوسیفویچ ۲-۷۱-۴۰ (۸۴۲۲)
     معاون اول مدیر عامل