АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22 Б
subscription_form

Веб-форма не найдена.

قاب های فلزی

قاب های  فلزی

آسایش راننده یکی از اجزای ایمنی جاده ها است. در مورد اینکه آیا او نشانه های جاده را جستجو می کند، از این برمی آید، که آیا او در حال رانندگی فکر او پریشان است یا نه، وابستگی دارد. شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" تولیدکننده قاب های فلزی است: آنها در بالای جاده نصب شده و برای قرار دادن نشانه های راه در نظر گرفته شده است. مزایای آنها دید خوب و مقاومت بالا می باشد - تمام اتصالات با جوشکاری یا پیچ و مهره های خاص به اجرا رسیده اند. قاب های شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" مهلت طولانی خدمت دارند، در صورت لزوم، ما آنها را با مواد ضد زنگ کارکرد می کنیم.

قاب فلزی (ق.ف.)

لایحه نمونه: سری ۸۰-۹.۵۰۳.۳

مارک قاب

اندازه

وزن، تن ها

ه.م

ل.مِ.

ب.م.

ه.م.

حالت

فرم

Ø مم

S مم

Ø مم

S مم

RMG 2

7.1

6,3

0,8

6,1

180

8

159

6

1,1

RMG 4

7,1

4,5

0,8

6,1

152

5

133

4

0,6

RMG 1-2

7,2

7,2

2,0

8,75

245

8

180

6

1,9

مارک قاب

اندازه

وزن، تن ها

ه.م

ل.مِ.

ب.م.

ه.م.

حالت

فرم

Ø مم

S مم

Ø مم

S مم

RMP-1

7,6

15,7

0,8

6,6

180

8

159

8

2,2

RMP 2

6,9

18,5

1,2

5,7

159

12

273

8

3,8

RMP-3

7,6

17,5

0,8

6,6

159

6

152

8

2,2

RMP 4

6,9

14,8

1,2

5,7

159

8

219

8

3,1

RMP-7

7,5

19,2

0,8

6,6

219

8

159

8

3,1

RMP-9

7,5

21,0

0,8

6,6

159

8

152

5

2,3

RMP-10

7,6

21,0

0,8

6,6

219

8

159

8

3,6

RMP-11

7,0

21,0

0,8

6,0

159

6

152

5

2,2

RMP-12

7,0

21,0

0,8

6,0

180

8

159

8

3,3

RMP-13

7,5

22,7

0,8

6,6

219

8

159

8

3,6

RMP-17

6,9

24,5

0,8

6,0

159

8

159

6

2,7

RMP-21

6,9

28,0

0,8

6,0

180

8

159

8

3,5